Header Graphic
 

 

Samiske rettigheter

Skrevet av: Samenes Folkeforbund

Sametinget er i ferd med og frata sjøsamene sine historiske rettigheter.

SFF har hatt store forventinger til at Kystfiskeutvalgets innstilling skulle følges opp på en bedre måte, og er svært skuffet over hvor lite som gjenstår av forslagene. SFF stiller seg også kritisk til at saken blir behandlet i Sametinget i all hast, uten at kystbefolkningen og det samiske samfunnet er blitt orientert om innholdet og konsekvensene i saken. Deler av Kystfiskeutvalgets innstilling behandles neste uke i Sametingets plenum, i form av en avtale mellom sametingsrådet og Fiskeridepartementet, en avtale som ikke anerkjenner de historiske rettighetene til kystfisket, og som heller ikke gir samisk medbestemmelse i fiskeriforvaltningen.

SFF støttet Kystfiskeutvalgets forslag helhjertet. Det som presenteres i avtalen er ikke svaret på utfordringene i de sjøsamiske samfunnene.
SFF akseptere ikke at de historiske rettighetene til kystbefolkningen ikke anerkjennes og mener at det ikke skal være noen form for uenigheter om den historiske retten og om den samiske og lokale innflytelsen i fiskeriforvaltningen.

SFF har ment og mener fortsatt at alle rettigheter som oppnås gjennom samiske rettigheter skal gis alle uansett etniske tilhørighet. Det er fire viktige prinsipper i rettigheter til kystsamene, lokal forvaltning og at utnyttelse av fiskeriresursene innfor fjordlinja må være på samenes prinsipper og gis etter prinsippet lokal levering, redskap type, båt størrelse og lokal forvaltning.
SFF mener at Sametinget ikke har rett til å forhandle bort de historiske rettighetene som tilhører den sjøsamiske befolkning langs kysten. Sametinget er et rådgivende organ for den norske regjeringen,derfor kan vi ikke godta at våre rettigheter svekkes uansett hvilke sølvpenger som her tilbys.

Sametinget må ta inn over seg at ikke alle samer er med i valgmanntallet, derfor må Sametinget gi den del av befolkningen som ikke er registret i valgmanntallet en sjanse til og ytre sin mening i denne alvorlige saken.

Som samisk organisasjon lar vi oss ikke forlede til standpunkter som ikke ivaretar rettighetene til fjordfolket i samiske fjord og kystsamfunn.
Den avtalen som flertallet på Sametinget nå vil godta, vil frata kystfolkets rett til fjordenes ressurser. Sametinget må forkaste hele avtalen og istedet fremme saken for internasjonale domstoler, slik at sjøsamenes hevdvunnet rett til kystfiske blir stadfestet en gang for alle. Vi er overbevist at den saken ville vi vinne og få aksept for internasjonalt.

Det minste vi forventer av Sametingets flertall, er at saken utsettes og utredes bedre.
SFF oppfordrer Sametinget flertall, bestående av Ap, Árja, Nordkalottlista, Samer bosatt i sør og Åarjel-Saemiej Gielh, om å besinne seg før avtalen blir behandlet i Sametingets plenum torsdag 9.juni.
Sametinget må gjøre en bedre jobb for å avklare konsekvensene av at man godtar en slik avtale.
SFF viser også til felles pressemelding med NSR. De to samiske hovedorganisasjonene Samenes Folkeforbund (SFF) og Norske Samers Riksforbund (NSR) gjør nå felles front til forsvar for sjøsamenes og fjordfolkets historiske rettigheter.

Kontaktperson:
Odd-Roar Strømme, SFF, 97681526, www.samene.no
 Kontakt
 Bli medlem

Studieforbundet

 Kalender 2014

Veiledning

Gruppe

Facebook side
Lokallagsledere