Header Graphic
 

 

<< Previous    [1]  2  3  4  5    Next >>
 

Nystiftet lokallag tilslutter seg Samenes Folkeforbund 

15.september 2015 ble det stiftet  nytt lokallag på Hinnøya.
En av stifterne er Per H.  Heggelund. Han er også leder for interimsstyret. Det avholdes årsmøte i oktober. Tid og sted vil bli annonsert i media og her på vår hjemmeside. Les mer

 

Skille

Samenes Folkeforbund landsmøte 2015.

 

Landsmøtetidspunkt:

Dato:  23. - 25.Oktober 2015.

Møtested: Clarion Hotel The Edge

Kaigata 6    

9008 Tromsø

Telefon: 77668400

E-post til hotellet: cl.theedge@choice.no

  Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må være administrasjonen i hende senest 5 uker før landsmøtet avholdes. Innkomne saker til landsmøtet skal behandles av landstyret som legger sakene fram for landsmøtet.

Spørsmål om Landsmøtet rettes til administrasjon.

Epost:  samene@samene.no

Leder Tlf: 95868365

Nestleder: Tlf: 92852613

Administrasjon Tlf: 99784828

Skille

 

Gjenfangst av rømt oppdrettslaks er minimal.

Laks

Fiskeridirektoratet har fastslått at det var rundt 2.000 fisk  som rømte fra Marine Harvest-lokaliteten Svartberget i Kvænangen kommune. Les mer

Skille

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag.

Dette kan bli kroken på døra til mange sjølaksefiskere.
Miljødirektoratets anbefaling til nye fisketider i Finnmark fra 2016 er som følger:
Fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen i Finnmark opprettholdes med unntak av. Les mer

Skille

 

TROMSØ-ERKLÆRINGA
Vår sjøsamiske kultur har vært og er basert på fisken og havet. Vår samiske kultur har sine røtter i fisket, kombinert med jordbruket og reindrifta. Fisken tilhører i følge grunnloven folket i Hålogaland allmenningen dvs  Nordland,Troms og Finnmark .Sjølaksefisket, silde- og torskefisket har vært og er folkets eiendom og vært med å lagt grunnlaget for vår kultur. Det må sikrest for våre etterkommere. SFF støtter opp om Tromsø erklæringa og har signert oppropet. Samenes Folkeforbund var med på folkemøtet “Stopp ranet av kysten vår!” på Stortorget i Tromsø 17. januar 2015: Her representert ved ledelsen i forbundet Liv Slettli og Henrik Kolstrøm   Les mer

Kystaksjonen3 

Skille

 SKT logo 1

Kursstøtte

Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som brukes til vaksenopplæring over statsbudsjettet. Samenes Folkeforbund er en av medlemsorganisasjonane i studieforbundet, og derfor kan alle lokallag i SFF  søke om støtte. Les mer her


 

Skille

Koftekurs og beltekurs.

Loabágaiddie Siida
Oppstart 17. februar 2015 kl 18.00
Koftekurs: Lærer Irene Nikolaisen og Olea Storelv.
Beltekurs: Lærer Asle Storelv
Tidsrom: 2 ganger i uka à 3 timer. Tilsammen 48 timer.
Kursplan gis ut ved kursstart.

Påmeldingsfrist 3.februar.
Påmelding til Helge Storelv, Leder Loabágaiddie Siida
Mobil 957 27 607 eller på mail

 

Skille

Aktivitetsprosjekt

Loabagàiddie Siida  starter med aktivitetsprosjekt for barn og unge annenhver onsdag på Lavangseidet Grendehus kl 17- 18.00 på følgende datoer:
28.1, 4.2, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, 20.5 og 3.6. 
Leder for aktiviteten er 
Helén Storelv- Rabone .
Velkommen
Vanlig onsdagskafé fra kl 18.00.

 Skille

Sjølaksefisket som primærnæring og sjøsamisk kulturbærer.

Sjolaksfisket

Sjølaksefisket som primærnæring og sjøsamisk kultur er i en kritisk og sårbar situasjon og er på det nærmeste utradert som følge av myndighetenes strenge reguleringer.
En ny utfordring vi står ovenfor er at russerne krever ytterligere innskrenkinger av fisket i Varangerfjorden, begrunnelsen er at sjølaksefiskerne fangster laks som går på russiske elver.
Laksen følger samme vandringsmønster slik den har gjort i tusener av år, den beiter ute i havet og i norske fjorder og gyter i norske og russiske elver. Dessuten rapporteres det om gode gytebestandmål og gode tilstander i russiske elver. Les mer

Skille

Konsesjonloven

Konsesjoner

Samenes Folkeforbund mener kravene for å få konsesjoner må strammes inn som betyr at for å få konsesjon må det stilles strengere krav til de som for tildelt konsesjoner både innen fiske,olje-/gassvirksomhet og bergverksindustrien. Kravene må være så klare og tydelige at alle smutthull blir tette. Hvis konsesjonskravene ikke innfris må konsesjonen inndras. Les mer

Skille

Høring om regler for tildeling av sjølakseplass

FeFo ønsker flere utøvende sjølaksefiskere for blant annet å å sikre rekrutter.ing til fiske. FeFo vil gjerne vite din mening og du kan komme med forslag til endringer av reglene innen høringsfristen den 15. september.    Les mer

Skille


Samelandslaget til fotball-VM
For første gang på 32 år har ingen av de nordiske landene har billett til fotball-VM i Brasil. 1. juni går imidlertid det alternative verdensmesterskapet ConIFA World Cup av stabelen, og samelandslaget er blant favorittene. Les mer

 Skille 

 Styret i HLS

 Nytt styre i HLS for 2014

Ann Karin Sørli ble på årsmøtet valgt til ny leder for 2014. Agnar Kvernmo ble valgt til nestleder. Les mer her

Skille
 
Kystaksjonen

Landstyret i Samenes Folkeforbund var samlet til møte i Tromsø 14-16.februar 2014.

Landstyret gir sin fulle støtte til folkeaksjonen (kystaksjonen) i Finnmark i deres kamp for fiskeindustri arbeidsplasser og opprettholdelse av leveringsplikten til Aker Seafood /Havfisk.
Landstyret mener at trålerkonsesjoner må inndras hvis leveringsplikten ikke opprettholdes.

Landstyret i Samenes Folkeforbund ser viktigiheten av å støtte slikt tiltak. Les mer her

Skille

Same Chaos, skapt av Sør Varanger kommune.

Sør Varanger kommune inviterer til et arrangement i Barentshallen fredag 7. februar som de kaller for Chaos Same.

Se: http://www.sor-varanger.kommune.no/same-chaos.5400404.html

På dette arrangementet lokker man blant annet med Slincraze og Ess i ermet. Det her er garantert et arrangement som vil fenge ungdommen, og at arrangementet inngår i Samiske Dager, det vil Samenes Folkeforbund berømme Sør Varanger kommune for.

Les mer her

Skille

Laksefisket i sjøen halvert på fem år.

Det viser siste oppdaterte statistikk fra SSB som ble frigitt idag.

I den ordinære sesongen i 2013 ble det fiska i underkant av 195 tonn villaks og sjøørret i norske fjordar.

Det er 64 tonn, eller 25 prosent, mindre enn året før.Nedgangen i fisket de siste årene kommer av de sterke reguleringene som ble innført i 2008, heter det fra SSB.

Det var nedgang i fangstene i alle fylker, bortsett fra i Nord-Trøndelag og Nordland. Størst reduksjon var det i Finnmark og Møre og Romsdal.

I Finnmark, landets viktigste sjølaksefiskefylke, ble det fisket nesten 100 tonn laks. Dette er en nedgang på 18 prosent fra året før.

 

Og like viktig, SSB sier samtidig, at det stadig fanges mindre oppdrettslaks i sjølaksefisket.

I sesongen 2012/13 ble det fisket bare 7 tonn oppdrettsfisk, 32 prosent mindre enn forrige sesong. Les merher


Skille 

 

Samenes Folkeforbund sier Nei til dumping i havet.

Landsmøtet i SFF krever at en sak av slik alvorlig karakter, og som i seg selv er en viktig miljøsak ikke bare i Repparfjorden, men også samlet i våre fjorder, må bli gitt en forsvarlig og grundig gjennomgang også i SFF. Les mer

Skille

Nuovas kystsameforening

Nuovas kystsameforening (Kvenangen/Nordreisa) har kommet til oss som ny forening. Vi ønsker dem velkommen i vår "familie" og til lykke med deres arbeid for den samiske kulturen i Nord-Troms. Det blir spennende å følge Nuovas kystsameforening i deres videre arbeid. Leder i Nuovas er Rune Bjerkli.    Stå på alle SFF-ere.

 Skille

Når villaksen biter


Info fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag.  

På Statistisk Sentralbyrå, SSB sine hjemmesider om den historiske utviklingen i sjø og
elvefisket etter laksefisk.  Her følger en kort oppsummering.
For fritidsfiskeren kan lite måle seg med å overliste storlaksen. Sommeren 2011 ble det dratt på land i overkant av 173 000 laks, sjøaure og sjørøye i norske elver.
Av dem ble 21 400 sluppet ut igjen, catch-and-release. Det var rundt 70 000 laksefiskere som stod for denne fangsten.
Trass i at villaksen er under press, har den samla fangsten i elvene holdt seg godt over tid.
Sjølaksefisket er derimot kraftig redusert de siste ti-årene. Les mer

 
<< Previous    [1]  2  3  4  5    Next >>

 Kontakt
 Bli medlem

Studieforbundet

 Kalender 2014

Veiledning

Gruppe

Facebook side
Lokallagsledere